Трите сценария за Земята и човечеството

Нека накратко да разгледаме трите сценария или трите пъ­тища, които са основните времеви линии в бъдещето. Тези вре­меви линии включват:

1. Съзнанието от трета плътност,

което би могло да се на­рече „всичко си е както преди“. Душите на Земята се опитват да се подлъгват, че всичко е така, както е било и няма нужда истински да се променят, израстват или да се развиват. Дори и най-традиционните учени със съзнание от трета плътност могат да видят, че този път е формула за бедствия и разрушения. С времето изкопаемите горива ще свършат, количеството на въг­леродния двуокис в атмосферата ще се увеличи до такава сте­пен, че тя ще стане като на Венера, макар и не толкова гореща и отровна. Затова само душите, които напълно отказват да израс­тват и да се развиват, и продължават да се преструват, че не е нужно да се променят, ще изгубят своите тела. За съжаление сега на Земята живеят от 3/4 до 4/5 такива души.

Трябва да разберете, че повечето от онези, които ще напус­нат телата си през следващите, примерно, 25 години, са хората, чийто живот във физически тела понастоящем е много труден. Сред тях може да са децата в някои страни, които се намират на границата на гладна смърт, а също и много такива, които са стигнали до разочарование, но не виждат начин да приемат по-висшата истина. Те ще създадат начин да напуснат Земята.

Някои от душите, които напуснат Земята, вероятно ще си отидат в резултат на болести, войни, глад, цунами, земетресе­ния, наводнения и други климатични бедствия. Това вероятно ще се случва на различни етапи през следващите 25 години.

Това не означава, че след 2030 г. на Земята няма да има души от трета плътност. Възможно е да останат някои души от трета плътност, но те ще са незначителна част спрямо сегаш­ното население. Това ще бъдат души, устремени към четвърта плътност и сключили споразумение да останат на Земята, до­като не извършат прехода в четвърта плътност. По-скоро те ще бъдат изключение, отколкото правило.

Днешното население на Земята (към 2011 г.) е около 7 ми­лиарда души. По наша оценка след 2030 г. вашето население ще бъде приблизително 1,5 милиарда човека. Почти всички души, останали на Земята, ще вибрират в четвърта плътност. По-голямата част от заминалите си души от трета плътност ще живеят на други планети, които са по-подходящи за нивото на техните вибрации. Останалите ще преминат в човешка форма от четвърта плътност. Броят на душите, които ще изберат пътя на третата плътност, вероятно ще бъде между 4 и 5 млрд.

Тази информация е достъпна от много източници във ва­шия свят и непрекъснато се дава от небесни групи, включи­телно Галактическата Конфедерация. Затова сега няма да й от­деляме повече време.

2. Сценарият на четвъртата плътност.

Тези, които са способни да издържат промяната на честотата, но не могат на­пълно да преминат през звездните врати към пето измерение, ще се окажат в четвъртото измерение, което е измерението на мисълта и времето. На хората от четвърта плътност, живеещи в континуума време/пространство от четвърто измерение, живо­тът ще им се стори подобен на живота в трета плътност. С изк­лючение на това, че душите вече осъзнават себе си като съзна­телни творци, а такова съзнание ще сътвори съответното пре­живяване на реалността.

Те се учат да сътворяват от центъра на своето същество на­вън и светът, който виждат, е просветленият рай, отразяващ по-висшето състояние на съзнанието. Това е „златният век“, за който говорят много ваши пророци.

Хората от четвърта плътност, останали на Земята, ще съз­дават самодостатъчни духовни общности на светлината на бе­зопасни места, където ще благоденстват и преуспяват. Те ще сътворят онова, което индианците хопи наричат „пети свят“. (Пангея е първият, Лемурия е вторият, Атлантида – третият, бързо вървящата към упадък днешна цивилизация е четвър­тият.) Броят на душите, избрали пътя на четвърта плътност, вероятно ще бъде 1-2 милиарда човека.

3. Сценарият на петата плътност.

Онези, които са спо­собни да преминат напълно в пета плътност, ще изследват вер­сията на Земята от пето измерение. Както и вие, Земята е мно­гомерно същество на светлината, което се проявява като пла­нета, а не хуманоид или звезда. Нейната доминантна честота ще премине от трета в четвърта плътност. Затова тези от вас, които преминат през възнесение, ще станат същества от пета плътност, живеещи в свят от четвърта плътност, или, можем да кажем, същества от пета плътност, живеещи в четвърто изме­рение. Ще имат също способността да изследват версията на Земята от пето измерение едновременно.

И отново молим за извинение поради ограничеността на вашия език, защото това далеч не е най-добрият начин на опи­сание. Като същества от пета плътност, живеещи в четвърто измерение на време/пространството, вие ще имате определени предимства пред съществата от четвърта плътност, живеещи в четвърто измерение. Те ще продължават да остаряват и умират, въплъщавайки се отново и отново като същества от четвърта плътност, докато не се възнесат и излязат от колелото на пре­въплъщенията, а вие ще пребивавате в безсмъртни кристални тела на светлината. За известно време вие ще бъдете видими за хората от четвърта плътност, но с времето вие ще повишите честотата си достатъчно, за да станете невидими дори за чет­върта плътност. Тогава с вас ще могат да взаимодействат само ясновидците и хората с телепатични способности от „златния век“.

Като учители и водачи от пета плътност вие ще учите и на­сочвате лидерите на света от четвърта плътност по пътя на духа, любовта и състраданието. Също ще взаимодействате с про­светлените извънземни, които открито ще идват и ще си отиват от земен план. Много извънземни, които сега помагат на Земята, вече вибрират в четвърта и пета плътност. След пре­хода на тях ще им бъде много лесно да взаимодействат с хората на Земята. В Глава единадесета подробно ще обсъдим някои от преобладаващите преживявания, които ще имат душите от пета плътност. Броят на душите, които вероятно ще изберат време­вата линия на пета плътност, е между 10-30 милиона.

В Глава десета по-обстойно ще обсъдим ролята и функцията на извънземните, ангелите и възнесените учители и как те ще помагат по време на преминаването на Земята през Галактичес­кия преход.

Из Глава 8 от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *