Историята на Исус Христос (първа част)

Сега ще разгледаме какво се случило по времето на Исус. Някои учения на Земята смятат, че историята за Христос била измислена; това обаче не е вярно, макар че съществуват много изкривявания на неговото учение и някои крещящи пропуски. Позволете ни да уточним.

Един член на Галактическата Конфедерация от осма плътност, всъщност нейният водещ член в този сектор на галактиката, има особена история, която с радост ще засегнем сега. Ще я разкажем с по­мощта на свръхдушата на Исус – Господ Сананда.

Сега ще осветлим истинската история за Исус Христос. Важно е да се отбележи, че алегоричната история на една душа, принесена в жертва за изкуплението на греховете на другите, няма нищо общо със събитията, случили се преди 2 000 години. Подобни истории многократно са се повтаряли и то много преди човекът, когото познавате като Исус, да бъде раз­пънат на кръста. Ако се разровите в историите на различни култури, ще откриете и други подобни икони, историята на ко­ито прилича на тази на Исус. Идеята, че спасител умрял заради вашите грехове и разиграването на тази драма във форма, приличаща на Исус, е опит на външните „тъмни господари“ да накарат човечеството да извади вината извън себе си, за да му поп­речат да решава своите проблеми.

Нека да кажем направо. Никой и никога не може да умре заради вашите грехове, възлюбени Творци. И то поради две при­чини. Първо, вие притежавате свободна воля и отговаряте за всичко, което правите. И второ, няма такова нещо като непрос­тима грешка или грешка, принуждаваща ви да имате недоста­тъци. Вие сте толкова съвършени, колкото в деня, когато ви е сътворил Бог. Вие винаги ще бъдете съвършени, чисти и святи. В своята книга „Курс по Чудеса“ Господ Сананда ясно говори за това.

Историята, разказана в Новия Завет, съдържа някои верни аспекти, но има и много изкривявания. Нека да разясним.

Душата, известна като Исус, е пряк фрагмент от родосло­вието Сананда. С други думи, Сананда е свръхдушата на Исус. Наблюдавайки как човечеството отново се потапя в мрак и невежество и желаейки да се намеси в земните дела по начин, който уважава свободната воля на хората, той се въплътил приблизително през 39 г. пр.н.е. като син на Йосиф и Мария. Дотук разказът съответства на библейската история. Датата на раж­дане на Исус е приблизително 31 март, а не 25 декември.

Господ Сананда, небесно същество от осма плътност, се въплътил като Йешуа или Джошуа, в зависимост от превода, който използвате. Бидейки същество от 8-ма плътност, той съх­ранил много от духовните си способности, независимо от много плътната околна среда, в която се родил. Мария и Йосиф не били в съгласие с установените политическите среди и не били женени, когато Мария забременяла.

Така била измислена историята за „непорочното зачатие“. Някои извънземни групировки имат способността да оплождат жени, без да встъпват в сексуален контакт, но в случая с Йешуа всичко станало с обикновен полов акт.

За да избегнат социалните и политически последици от раждането на детето без брак и за да се спасят от деспотичните вярвания на властите, Мария и Йосиф се преместили в Галилея и накрая близо до Мъртво море, където временно намерили приют при Есеите. Страхувайки се за живота на Йешуа, Мария и Йосиф го оставили под попечителството на Есеите и се вър­нали в Галилея. По-късно Йешуа се присъединил към Ордена на Есеи­те. Той прекарал три години, като строял храмове и жи­лища за Есеите и едновременно се запознавал с техните све­щени учения и изучавал техния начин на живот. На бреговете на Мъртво море се научил да уважава Майката Земя и помог­нал за предиз­вик­ването на дъжд, който бил голяма рядкост в този регион. Есеите били строги вегетарианци и проповядвали уважение към всички форми на живот. От управата в реги­она смятали Есеите за много странни и антисоциални, но ги оставяли на мира, понеже не представлявали опас­ност, а и редовно си плащали данъците, макар и да не вярвали в та­кива неща.

Когато Йешуа навършил 16 години, той и група последова­тели от Есеите се отправили на Изток към Индия, където срещ­нал няколко индийски гурута и светии. Почти две години той се учел при гуру, който го обучавал на тайните на живота. Ко­гато се върнал (и по време на опасно посещение при ро­дителите си, които се били върнали в Галилея), той срещнал Мария Магда­лена и се влюбил в нея. Тя била танцьорка и артистка и про­давала тя­лото си, само когато настъпвали тежки времена. Ма­рия Магда­лена и Йешуа силно се обичали и им се родило дете момче. Понеже не били женени, те също били отритнати от общест­вото. Някои приятели есеи на Йешуа позволили на Мария Маг­далена да остане в храмовете заедно с Йешуа въпреки прави­лата на старейшините. По-късно Йешуа, Мария Магдалена и техният ма­лък син за втори път заминали за Индия, където гурута благосло­вили детето. Тръгнала мълвата, че Мария Магдалена имала не­законно дете, въпреки че никой (освен Есеите) не познавал не­говия баща. Страхувайки се за живота на детето, Мария Магда­лена и Йешуа го оставили за известно време на грижите на ин­дийски светец и се върнали в Галилея. Едва след няколко го­дини те успели да отидат пак в Индия, а дотогава тъгували за детето, но знаели, че с него всичко е наред.

Няколко години по-късно те посетили сина си, но на връ­щане не го взели със себе си, като го оста­вили отново на грижите на индийския светец. Политическият климат бил твърде нестабилен, за да рискуват да доведат сина си в Галилея. Независимо от краткото време, което те прекарали със сина си, тяхното влияние върху него много му помогнало за по-ната­тъш­но­то израстване в Индия. Техният син станал мъдрец и не­го­ви­те учения значително допринесли за просветлението на Индия. Според Хрониките на Акаша синът на Мария Магда­лена и Йешуа нямал деца.

Мария Магдалена и Йешуа имали и дъщеря, която продъл­жила рода, макар че няма никакви исторически сведения за второто дете. Само някои тайни общества имали предположе­ние за това как и накъде се е разклонил рода, който продължила дъщерята на Мария Магдалена и Йешуа. Изследвайки Хрони­ките на Акаша, ние виждаме, че наистина е имало няколко по­томци на този род, които се разпръснали по най-различни пъ­тища из Близкия Изток и Източна Европа. Разкриването на рода на Мария Магдалена и Йешуа не е съществено за нашето об­съждане и затова спираме до тук. Причината за това историята на Йе­шуа да не присъства в официалните архиви на Рим и другите ис­торически документи от това време е, че той, бидейки заклеймен като антисоциален бунтовник, бил отс­транен от официалните регистри на населението.

Из книгата „Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“ на Сал Ракели

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *