mega888 Преминаването на кометата Ананутак през 2017 г.

Преминаването на кометата Ананутак през 2017 г.

Преминаването на кометата Анану­так през Слънчевата система се очаква през 2017 г. Въпреки че това е предопределено събитие, има няколко променливи фак­тора, зависещи от свободната воля на хората (включително от помощта и намесата на позитивно или негативно ориентира­ните раси извънземни). Вие помните, че по времето на Лему­рия, негативно поляризираните извънземни успели леко да из­менят траекторията на кометата, което предизвикало значи­телно засилване на пагубното й влияние върху Земята.

Тези променливи фактори са следните:

1. Реалната траектория на кометата

Макар че траекторията на небесните обекти може да се предскаже с голяма точност от вашите учени, съществуват про­менливи фактори, с които повечето от тях не са запознати, включително ефекта от концентрираната визуализация и наме­ренията на милиони души. Ако достатъчно голям брой души се концентрират върху изменението на орбитата на кометата и ако те внимателно и медитативно се фокусират върху това събитие дълго и интензивно, влиянието на милионите умове може да предизвика леки изменения в траекторията на кометата. Ако мислите се проектират с позитивни намерения, често това е достатъчно за намаляване на негативните влияния на траекто­рията.

Както се споменаваше в Глава трета, драконианците успели да изменят траекторията на кометата достатъчно, за да засилят пагубното й въздействие върху Лемурия. Безспорно е, че силата на намеренията може да се използва както за благородни така и за вредни цели. Ако лемурийците бяха по-балансирани и не бяха избрали да преминат неприятния урок на душата за израс­тването и развитието си, негативните влияния на кометата може би щяха да бъдат предотвратени. Група балансирани души, фокусирани върху любовта и състраданието, е много по-силна, отколкото каквито и да били негативни намерения.

2. Степента на влиянието

Съществуват много фактори, които определят доколко силни ще бъдат електромагнитните колебания, когато кометата преминава близо до Земята (в пределите на няколко милиона километра). Факторите са прекалено сложни, за да ги анализи­раме подробно сега. Те включват електромагнитното поле на слънцето, аномалиите в квазарите и други звезди около цент­ралното слънце на галактиката и множество други променливи. Макар че осъзнаваме множеството влияния и сме способни точно да предскажем много от тях, все пак променливите са прекалено много, за да гарантираме 100% точност. Основа­вайки се на сегашните ни данни, през 2017 г. очакваме от уме­рени до силни колебания на електромагнитното поле на Земята.

3. Емоционалното и менталното преживяване на това съ­битие

Преживяването на това събитие ще е подобно на прецеси­онното изравняване – емоциите ще се засилват и ще се проме­нят. И отново най-добре ще се справят балансираните и цент­рирани хора.

4. Степента на мутация на клетките на хората по време на това събитие

Скоростта на мутация на клетките ще бъде същата или малко по-малка от тази на мутацията по време на прецесионното изравняване. Въпреки това, много хора ще се възползват от това събитие като „втора вълна“ на възнесението за ускоряване на главната матрица и по-бързото придвижване към етерното кристално тяло на светлината. Други ще използват това съби­тие, за да напуснат своите тела.

5. Степента на неустойчивост на климата и околната среда на Земята

Влиянието на преминаването на кометата ще се различава от влиянието на прецесионното изравняване по това, че елект­ромагнитните пулсации и вълни около кометата ще са много по-близо до Земята, но ще са по-слаби, отколкото от квазарите, които се намират близо до центъра на галактиката. Човешкото съзнание отново ще играе важна роля доколко жестоки ще се окажат измененията на климата и околната среда. Понеже чо­вечеството от трета плътност ще бъде отслабено от преживява­нето на прецесионното изравняване (докато това от четвърта плътност ще добие сила), колебанията от кометата ще ускорят още повече измененията, вече започнали в човечеството. При­бавете и вероятността, че икономическите и политическите сис­теми на Земята ще станат неустойчиви и ще получите фор­мула на драматичното изменение. Ако икономическите системи на страните на Земята просъществуват до 2017 г., те ще имат сериозни изпитания от наводнения, силни бури и суши, предиз­викани от преминаването на кометата.

6. Излизането от строя на технологиите и телекомуника­циите

Електромагнитните вълни, породени от преминаването на кометата, ще изваждат от строя спътниците и компютрите за по няколко дни.

Върху всички тези фактори може да повлияе свободната воля. Ако хората решат да се обединят и да се възползват от любовта и състраданието си и заедно да работят за създаването на силово поле от любяща светлина около Земята, негативното влияние на кометата значително ще се намали. Ако голям брой хора решат да изменят орбитата на кометата Ананутак, използ­вайки визуализация и психокинетични техники, тя може съ­ществено да се измени. Ако хората решат да преживеят преми­наването на кометата с любов, а не със страх, всякакво излъч­ване или охлаждане на атмосферата, свързани с кометата, ще се усетят минимално.

Преминаването на кометата може да се използва за ускоря­ване клетъчната мутация на ДНК в хората. Тези, които вървят по пътя на възнесението, могат да използват това събитие като „втора вълна“ на опита. Това означава, че през 2017 г. голям брой хора ще могат значително да ускорят процеса си на възне­сение.

Из Глава 7 от книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“.

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *