mega888 Кои са Основателите?

Кои са Основателите?

Основателите са група същества от т.нар. от мен 12-то из­мерение. Дванадесетото измерение е огромна сфера на Творе­нието, което съществува много по-високо от това, което могат да си представят обикновените хора. Основателите се явяват на този канал като гигантски синкаво-бели кълба от светлина, ко­ито постепенно се спускат в атмосферата на Земята по няколко наведнъж за предаване на информация и просветление на човечеството. По-подробното описание на Основателите сме пре­доставили на самите тях. По време на четенето на следващите глави ще започнете малко по малко да разбирате техния произ­ход и съзнание. Най-голямото им предизвикателство в предста­вянето на този труд е общуването от тяхната сфера с нашата, така че информацията да е изчерпателна и полезна за еволю­цията на човечеството.

За да могат Основателите да общуват с нас, те трябва да по­нижат част от вибрацията си от 12-та плътност до нивото на седма плътност, още преди да се опитат да свалят информацията в моя по-висш ум. Нека да обясня.

Основателите обикновено използват т.нар. „телепатична трансмисия“, за да сведат идеите си в свръхсъзнателния ум на човешко същество. За общуването по такъв начин те понижават вибрациите на много малка част от себе си. Информацията се поема от по-висшия ум и след това се дешифрира и превежда на човешки език, за да може да бъде разбрана от съзнателните умове на хората.

Основателите често напомнят на читателя, че това не е ле­сен процес. Трудно е да се обяснят представените идеи и кон­цепции, използвайки ограничения словесен речник на земните езици. По-голямата част от материала обаче може да се усвоява на енергийно ниво, дори и да е трудно да се разбере от ума. Като четете тези послания, обърнете внимание на енергийното ни­во на своето тяло и забележете какви впечатления получавате „между редовете“.

В съответствие с често използваната традиция на многок­ратно повтаряне на информацията по малко по-различен начин, позволете ни да изложим отново казаното досега.

Не е лесно да се представя логически последователна ин­формация, предадена от съзнание, което е много по-високо раз­вито от човешкото разбиране. Може би изглежда, че приведените по-долу послания представляват диалог в реално време между две или повече същности. В действителност по-голя­мата част от информацията, предадена от Основателите, се сваля във вид на „пакети“ в свръхсъзнателния ум на канала. След това тя се предава в съзнателния ум за разпространението й във вид на писмен език. Те ме избраха в качеството на един от техните говорители, поради способността ми да съчетавам науката и духовността, а също и заради уменията ми да форму­лирам и изразявам словесно идеите.

Много Богове Творци сега използват хора като канали. В тези послания вземат участие само една група души и един ка­нал. Ние поощряваме търсенето и на допълнителни материали, които се предават на Земята от други групи Богове Творци и чрез други канали. В повечето случаи техните послания ще са много близки до тази информация.

Имайте предвид, че общуването между хората и Основате­лите е енергийно. Докато вие четете тези думи, ще ви обвива известна част от тяхната енергия. Позволете на тази част от енергията, която резонира вътре във вашата душа, да влезе в ума ви и да помогне за вашето пробуждане.

Темите, които ще обсъждаме в тази книга

Ще започнем пътешествието си с това, че Основателите ще ни посветят в изследването на природата на Вселената. След това ще насочим погледа си към истинската история на Земята и това, което обикновено се нарича извънземно присъствие на Земята и около нея. По-нататък вниманието ще се премести към еволюцията на душата и към т.нар. „възнесение“.

Основателите ще обяснят какво е носител на Меркаба и как работи той. Ще осветят темите за душата, семейството души, групите души, родствените души, душите близнаци и т.н. Ще бъде направен опит да се поясни делението на душата и как става фрагментирането. Те ще разгледат кои фрагментации са полезни и кои – не, а след това ще обсъдят как да се постигне обединението на душата. Също така материалът ще ни по­могне да разберем концепцията за времевите линии.

По-нататък ще ни поведат към разкриването на истинската природа на ДНК, включвайки светлинните ключове и кодове на ДНК, които предшестват образуването на молекулите на ДНК. Ще разгледаме аспектите на ДНК, които остават неразбрани от уче­ните на Земята. Ще обясним целта на т.нар. „отпадъчна ДНК“. В действителност в Творението на Бог няма отпадъци, тъй като цялата природа е част от разумен проект. Всички творения са аспекти на Божественото Съзнание. Следователно всичко, ко­ето Бог е сътворил, има цел.

Във физическото тяло няма част, която да няма цел. И пре­махвайки органи от физическото тяло, ние в някаква степен намаляваме неговата полезност. Всички части на тялото изпъл­няват своята функция. Някои от тях, например апендиксът, имат маловажни функции, но въпреки това всяка част от тялото заема своето място в грандиозната схема.

Аналогично, всяка част на ДНК има функция и един от аспектите на т.нар. „отпадъчна ДНК“ е да записва извънзем­ните животи на душата. Това ни връща към темата за извънземните. На нея са посветени две глави. В Глава трета Основа­телите ще представят обзор на извънземното присъствие на Земята, а във Част втора на книгата подробно ще изложат ро­лите на нашите извънземни помощници, докато ние премина­ваме през измененията на Земята.

В Част втора на книгата Основателите ще изследват при­родата на измененията, включвайки Прецесионното изравня­ване през 2012 г. и Галактическия преход – какво предс­тавляват те,  как работят и защо имат такова голямо значение. Ще бъде предложен кратък научен поглед върху прецесиите на оста. След научното обяснение на измененията, случващи се на Земята и в Слънчевата система, Основателите подробно ще опишат различните аспекти на измененията от гледните точки на много области на познанието, към което се отнасят. Час­тично ще бъдат включени биологията, философията, психоло­гията, социологията, икономиката и политиката.

И накрая ще хвърлим поглед към това какъв веро­ятно ще бъде животът на Земята след измененията.

За мен е голямо удоволствие да съм домакин, докато Осно­вателите ви водят в това необятно пътешествие. Каня ви да се присъедините и да се насладите на пътуването!

Сал Ракели

Из Предговора на книгата „2012 г. Измененията на Земята и бъдещето на човечеството

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *