Историята на Исус Христос (втора част)

През целия си живот Йешуа получавал видения от духа и на своето духовно семейство. Те му заръчали да учи на високи духовни принципи всеки, който искрено желае да го слуша. Той започнал да учи хората сериозно в края на двайсетте си години и събрал доста последователи. В един момент имал около 50 ученици. Той и Мария Магдалена пазели взаимоотношенията и децата си в дъл­бока тайна; това не се об­съждало даже и с най-близките ученици. Имайки силни ясно­видски способности, Йешуа предвидил, че накрая властите ще го убият. Но неговият Божествен Аз му нареждал да продъл­жава своя път и да учи колкото се може повече хора на висши духовни ценности.

Ученията на Йешуа били силно изопачени в Библията, но все пак някои успели да си пробият път. Той учел, че всички ние сме сътворени по образ и подобие на нашия Творец и всички ние притежаваме същите способности, които той де­монстрирал. Той учел да се обичаме един друг и да прощаваме на враговете си. Никога не е учел, че пътят към Бог минава само през него. Няколко ученика се научили да използват духов­ните си дарби на лечителство и ясновидство. В евангелието на Йоан се съдържат много истории за извършване на подобни изцеления.

Историята за привличането на Йешуа към ордена на Мел­хиседек също присъства в Библията в Глава шеста и седма на Евреите (Послание на Св. Апостол Павел към евреите от Новия Завет – бел. ред.). Когато Йешуа достигнал определено ниво на осъзнаване, с него започнало да общува неговото космическо семейство от небесните сфери. То му напомнило за неговото място в ордена на Мелхиседек.

Когато разпънали Йешуа на кръста, той веднага съзнателно напуснал своето тяло, вместо да се мъчи три дни, както по­грешно се твърди. През целия си живот той „прощавал на хората за това, че не разбират какво правят“. След като напуснал тялото си, се проектирал чрез холограма в човешка форма и много пъти се показвал на своите ученици и на Мария Магдалена. Тялото изчезнало от гробницата, защото го откраднали гробищни крадци. Той нямал нужда да го възкресява, защото вече можел да ма­териали­зи­ра ново тяло, връщайки се в осма плътност.

Господ Сананда разделял душата си няколко пъти в историята. В днешно време на Земята има осем деления на Сананда. Някои от тези души вярват, че те са Исус, и до известна степен са прави. Всички велики души са спо­собни да се делят десетки пъти в името на служенето на планети от по-ниска плътност. Обикновено свръхду­шата се разделя на 12 души, но това не е твърд постулат. Пове­чето главни деления остават в по-високите плътности, за да наставляват аспектите, които се намират в по-нисшите све­тове. Терминът „аспект“ тук не означава незавършеност или частичност. Всеки от тези аспекти е цялостно и самостоятелно същество. Спомнете си аналогията с клетъчното деление. За по-пълно обяснение на делението и фрагментирането на душата прочетете Глава пета.

„Второто Пришествие на Христос“ се отнася до връщането към Христовото съзнание – небесното съзнание на по-вис­оките плътности. Това положение било правилно интерпретирано от вашия Парамаханса Йогананда и от много други йоги и светии.

Както повечето от вас знаят, традиционното християнство има много малко общо с уче­нията на Йешуа. Обикновено то се занимава с греха и вината. За щастие много души разширяват съзнанието си над тези примитивни вярвания. На нас, Основателите, ни е изклю­чително приятно да видим, че много хора следват „висшите завети“, на които учел Йешуа.

Описвайки накратко дейността на Йешуа, ние мимолетно се докоснахме до Мария Магдалена и Божествената Женстве­ност и не казахме нито дума за Майка Мария. На Майка Мария са посветени много канализирани статии и ние не ис­каме да дублираме информацията.

(Бележка на автора: Много книги сега разкриват истината за Мария Магдалена. Предадени са много канализирани посла­ния, които описват нейната истинска роля в историята на Зе­мята.)

Надяваме се, че хвърлихме светлина върху живота на онзи, когото вие наричате Исус. Ние сме Основателите. Довиждане.

Из книгата „Измененията на Земята и бъдещето на човечеството“ на Сал Ракели

Отпечатай
Изпрати на приятел
Попитай ни
Моля, изчакайте!

Изпрати на приятел

Вашето име *
Вашият email *
Email на получателя *
Лично съобщение
  Задължителни полета *
 
Моля, изчакайте!

Попитай ни

Вашето име *
Вашият email *
Относно *
Попитай *
  Задължителни полета
 *